Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym


Idź do treści

Uczymy się od siebie

Realizowane zadania

Program "Uczmy się od siebie - strzeżmy się zagrożeń."

Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży gimnazjalnej w oparciu o autorski program socjoterapeutyczno-profilaktyczny.

I Idea przewodnia
Idea przewodnia to jasne i rzeczowe uzasadnienie, że proponowany przez autora "program jest gruntownie osadzony we współczesnej nauce, a efekty które uzyska zarówno uczeń jak i nauczyciel są ogólnie pożądane zarówno przez zainteresowaną jednostkę jak i grupę społeczna, w której jednostka funkcjonuje" (M. Szczepańska, Słupsk 2000/2001, s. 30).
Za ideę opracowanego programu należy uznać profilaktykę uzależnień oraz dogłębne poznanie siebie jako czynnik wpływający na poprawny rozwój jednostki oraz obniżenie zagrożeń płynących z wczesnej inicjacji środków uzależniających.

II Cele programu
1. diagnoza problemów nurtujących młodzież szkoły;
2. umiejętność ochrony siebie od środków odurzających;
3. umiejętność znajdowania radości życia w zespołowej, spontanicznej zabawie i twórczości;
4. rozwój pozytywnych skojarzeń z powściągliwością, umiarkowaniem, mądrym i celowym wyrzeczeniem
5. promocja mody na niepalenie, imprezy bez alkoholu i bez narkotyków;
6. znajomość rzetelnych informacji na temat uzależnień:
7. rozwój umiejętności psycho-społecznych (radzenie sobie z własnymi uczuciami, z bólem, stresem, przestrzeganie zasad współżycia, asertywność itd.);
8. opóźnienie momentu inicjacji nikotynowej i alkoholowej;
9. ukazania możliwości szukania pomocy w obliczu zagrożenia środkami uzależniającymi;
10. promowanie zdrowego stylu życia;
11. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywnych.

III Treści kształcenia
"Treści kształcenia i wychowania powinny umożliwić uczniom zaspokajanie ich aktualnych i przyszłych potrzeb, pozwalać na transgresyjne przekraczanie siebie, spełniać jednocześnie warunek pozostawania w zgodzie ze współczesną nauką" (M. Szczepańska, Słupsk 2000/2001, s. 62). W proponowanym programie podstawę doboru treści stanowi uczeń. W proces edukacyjny włączono treści kształcenia wzbogacone o elementy działań socjoterapeutycznych umożliwiających uczniowi lepsze zrozumienie siebie, swojego zachowania oraz zdobycie wiedzy dotyczącej środków uzależniających ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwe skutki ich zażywania dla optymalnego funkcjonowania w wymiarze biopsychospołeczym.
Treści zawarte w scenariuszach służyć mają:
a. rozwijaniu własnej osobowości - ćwiczenia zawarte w materiale ukazują potrzebę uporządkowania własnego "ja" jako drogi do sukcesu życiowego, akcentują konieczność właściwego rozpoznania i wyrażania własnych emocji, podkreślają istnienie różnorodnych potrzeb, marzeń, celów. Ćwiczenia te pozwalają na nieskrępowany rozwój własnej indywidualności stanowiącej wartość nadrzędną - "Jesteś wspaniały, bo jesteś inny niż ja i dzięki temu możesz wiele zaoferować mnie, a ja Tobie".
b. uczeniu, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach - zajęcia skłaniają do nauki wewnątrzsterowności, co stanowi sposób na branie odpowiedzialności za własne czyny, postępowanie. Prezentowana jest konkretna wiedza dotycząca możliwości rozwiązania różnych sytuacji problemowych, walki ze stresem, strachem. Nie są to jednak gotowe recepty, wzory postępowania, skłaniają one jednak do twórczego i kreatywnego myślenia.
c. opanowaniu umiejętności dobrego komunikowania się - ćwiczenia mają na celu zrozumienie i opanowanie reguł współżycia w grupie, ukazanie korzyści płynących z aktywnego słuchania, umiejętność stosowania zasad asertywności oraz podkreślenie znaczenia komunikacji niewerbalnej.
d. krytycznemu namysłowi nad osobistą hierarchią wartości - kształtowanie dojrzałej postawy wobec życia, a nie tylko dojrzałej postawy wobec środków uzależniających.
e. poznanie realnych zagrożeń wynikających z palenia papierosów, zażywania narkotyków, picia alkoholu
f. poznanie innych rodzajów uzależnień destruktywnie wpływających na rozwój jednostki - uświadomienie uczniom, że w otaczającej rzeczywistości czyha na człowieka wiele zagrożeń mogących doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu.


L.p.

Blok tematyczny

Realizowane treści

1.

Integracja grupy

Stworzenie kontraktu grupowego, werbalne wyrażanie swoich uczuć
i emocji, poznanie wspólnych zainteresowań i ulubionych rzeczy,

2.

Rozwój osobisty

Próba definicji: wada, zaleta. Czym są uczucia, skąd się biorą i jak je rozpoznajemy. Zapoznanie uczniów z czterema podstawowymi typami temperamentu: choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik.

3.

Komunikacja

Werbalne przekazywanie uczestnikom jakie cechy, umiejętności są dla nas miłe w odbiorze, omówienie wiadomości efektywnej komunikacji, poznanie barier komunikacyjnych, zapoznanie się ze zwrotami: parafraza, informacja zwrotna, klaryfikacja, aktywne słuchanie. Wyrażenie mocnych cech uczestników za pomocą symboli, użycie mimiki do wyrażenia uczuć, emocji.

4.

Asertywność

Przedstawienie podstawowych wiadomości o asertywności:
definicja asertywności; model asertywności;
charakterystyczne zachowania związane z postawą: uległą, agresywną, asertywną; dlaczego zachowujemy się: agresywnie, ulegle, asertywnie? co ryzykujemy poprzez takie zachowania? Kształtowanie umiejętności werbalizowania myśli i uczuć oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany;

5.

Rozwiązywanie konfliktów

Zapoznanie z terminem konflikt, wymienienie sytuacji w których dochodzi do konfliktu oraz czynników mających wpływ na jego przebieg oraz ewentualne rozwiązanie. Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. Sposoby konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami: negocjacje, mediacje, sąd. Poznanie niezbędnych umiejętności do prowadzenia negocjacji oraz reguł postępowania. Co trzeba zrobić, aby negocjacje miały szanse powodzenia?

6.

Hierarchia wartości

Prezentacja wartości w życiu człowieka,
podział wartości na materialne i niematerialne,
wymienienie wartości najcenniejsze w życiu każdego człowieka, uzasadnia konieczność obrony własnych wartości.

7.

Nikotyna

Zapoznanie z terminami: nikotyna, nikotynizm oraz podstawowymi informacjami na temat nikotyny, jej pochodzenia oraz szkodliwości działania na układ krążenia, pokarmowy, nerwowy. Pokreślenie faktu zmniejszenia odporności organizmu pod wpływem nikotyny. Analiza objawów chronicznego zatrucia nikotyną: uszkodzenie systemu oddechowego, krtani, tchawicy, oskrzeli, zaburzenia trawienia, uporczywy kaszel, nieprawidłowy rytm serca, nadciśnienie. Uzależnienie od nikotyny-próba definicji.
Analiza motywów sięgania po papierosa. Skutki palenia papierosów - zwrócenie szczególnej uwagi na wzrost szkodliwości palenia wraz z obniżaniem się wieku inicjacji nikotynowej.

8.

Alkohol

Informacje o alkoholu i jego działaniu. Motywy sięgania po alkohol. Dostarczenie uczniom informacji dotyczących przyczyn sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież. Analiza typowych sytuacji, w których młody człowiek styka się z alkoholem. Zwrócenie szczególnej uwagi na okoliczności, motywy picia wynikające z błędnych przekonań. Przeanalizowanie możliwości i sposobów odmawiania w konkretnych sytuacjach. Rodzaje i typy spożywania alkoholu. Prawda i mity. Skutki spożywania alkoholu. Szukanie pomocy.

9.

Narkotyki

Narkotyki jako środki uzależniające. Dostarczenie uczniom rzetelnych informacji dotyczących narkotyków jako środków silnie uzależniających, ukazanie zagrożeń związanych z ich zażywaniem. Uwrażliwienie ich na troskę o zdrowie własne i innych. Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do osiągania celów i zaspokajania własnych potrzeb bez konieczności zażywania narkotyków. zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami uzależnienia, kształtowanie umiejętności ich rozróżniania i rozpoznawania. Analiza skutków uzależnienia fizycznego, psychicznego i społecznego.

10.

Inne uzależnienia

Zapoznanie uczniów z innymi istniejącymi uzależnieniami: bigoreksja, anoreksja, bulimia, ortoreksja, tanorekcja, zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu. Kiedy możemy mówić o uzależnieniu - gdzie znajduje się ta granica?

O nas | Dla Darczyńców | Realizowane zadania | Szkolenia | Wolontariat | Kontakt | Sprawozdania | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego